HAS: belastningstesta telekommiljön

Haute Autorité de Santé (HAS) – eller den franska folkhälsomyndigheten – inrättades i augusti 2004 för att höja vårdkvaliteten och garantera rättvis behandling inom sjukvårdssystemet. HAS ansvarar för att utvärdera de medicinska fördelarna med läkemedel, medicinsk utrustning och behandlingar och bedöma om kostnaderna för dem ska täckas av den allmänna sjukförsäkringen, att främja god praxis och korrekt utnyttjande av sjukvården av såväl vårdpersonal som patienter, att förbättra vårdkvaliteten på vårdmottagningar och vad gäller vård på det stora hela, att övervaka kvaliteten på medicinsk information, att informera vårdpersonal och allmänhet och förbättra kvaliteten på medicinsk information samt att utöka samrådet och samarbetet mellan alla aktörer inom sjukvården i såväl Frankrike som utomlands.

 

Bakgrunden till ip-labels roll

HAS har tagit fram en beredskapsplan (Plan de Continuité d’Activité – PCA) som gäller för H1N1-influensan. Som offentlig myndighet ansvarar HAS för att se till att det finns en beredskap i krissituationer. Den plan som tagits form som svar på risken för en influensapandemi ska även kunna återanvändas i framtida krislägen. En av huvuddelarna i planen är att göra det möjligt för de 500 medarbetarna på HAS att arbeta hemifrån under goda förutsättningar.

 

Behoven och lösningarna

På kontoret använder HAS personal e-postsystemet Lotus. I den ursprungliga arkitekturen fanns det möjlighet för 50 externa användare att ansluta till systemet. En plattform för webbaserad e-post utvecklades runt installationen av en omvänd proxy så att alla 500 anställda skulle kunna komma åt sin e-post utifrån, samtidigt och under goda förutsättningar. HAS ville försäkra sig om att plattformen för webbaserad e-post skulle klara trycket när 500 medarbetare använder sin webb-e-post samtidigt.

Därför sökte HAS efter en extern tjänstleverantör som kunde hjälpa dem att nå följande mål:

  • identifiera vid vilken nivå prestanda försämras och brytpunkten för HAS plattform för webbaserad e-post
  • identifiera eventuella flaskhalsar
  • rekommendera förbättringar vad gäller driften.

”Vi är nöjda med de tjänster för belastningstestning som ip-label tillhandahåller. Under testningen visade ip-label att de är både reaktiva och professionella. De visade också att de har djupgående kompetens inom belastningstestning.” Patrick Clebant, chef för infrastruktur och användartjänster, och Laurent Marie, system- och nätverkstekniker

 

Valet av leverantör

IT-avdelningen hos HAS tog fram ett specifikationsunderlag för valet av leverantör. ip-label valdes på grund av kvaliteten på våra tjänster och för våra referenser. HAS, som redan var kund till ip-label vid tillfället, är också mycket nöjda med den service de får och den expertis som ip-labels tekniker har. Dessutom har ip-label visat sig vara mycket reaktiva när tiden är avgörande.

 

Så här tillhandahölls tjänsten

För det här uppdraget mobiliserade ip-label en konsultexpert som använde dedikerade verktyg för att simulera en ökad belastning på webbplattformen genom två scenarier:

  • ett scenario med ”försämrat” läge: sortering av e-post och hämtning av e-post utan bifogade filer
  • ett scenario med ”normalt” läge: hämtning av e-post, inklusive en stor bifogad fil (flera MB).

Belastningstestet utfördes i steg: ip-label ökade belastningen på e-postsystemet var tredje minut med 25 aktiva användare. Fördelen med ip-labels metod är att nätverket belastas av virtuella användare, dvs. att scenarierna simulerar hur det skulle fungera med verkliga användare. De virtuella användarna passerar varje steg i den tekniska infrastrukturen, precis som en verklig användare skulle göra.

 

Resultatet av belastningstestningen

ip-labels konsult tog fram en sammanfattande rapport som han presenterade för HAS. Presentationen var mycket tillfredsställande på så sätt att resultatet bekräftade HAS farhågor om eventuella svagheter i plattformen:

  • en begränsning av den interna bandbredden hade stor effekt på den webbaserade e-posten när ett visst antal användare uppnåtts
  • autentiseringsfasen begränsade prestanda på grund av alla objekt som skickades fram och tillbaka.

Efter belastningstestet kunde IT-avdelningen ta fram en budget för 2010 med utrymme för ökad bandbredd.

”En av fördelarna med att vända sig till en opartisk och oberoende extern leverantör i det här avseendet är resultatet. Att det var ip-label som tog fram resultatet gjorde det enklare för oss att kommunicera både med användarna och med ledningen. Tack vare ip-label kan vi inom HAS känna oss säkra på att vi har en beredskapsplan som fungerar om en influensapandemi skulle bryta ut.”

TITTA NÄRMARE PÅ VÅRT ERBJUDANDE FÖR LASTTEST